Odborové hnutí má své počátky v dobách raného kapitalismu 19. století. Tehdejší dělníci velmi záhy zjistili, že v jednotě je síla a že za slušné pracovní podmínky a spravedlivou mzdu je třeba bojovat. Je historicky prokázáno, že zbídačování pracovní síly vedlo a vede k sociálním konfliktům, které nahrávají těm politickým silám či jednotlivcům, kteří touží po nastolení totalitního režimu, svržení demokratických institucí, a ke vzniku válečných konfliktů.

Zatímco jako jednotlivec toho zaměstnanec zpravidla ve vztahu k zaměstnavateli příliš neprosadí, členství v organizovaném kolektivu mu zajišťuje ochranu jeho zájmů a možnosti porad a konzultací v případě problémů. Odborová organizace je také jako jediná oprávněna uzavřít se zaměstnavatelem kolektivní smlouvu, ve které jsou upraveny výhodnější pracovní podmínky a zaměstnanecké benefity.

Odborová organizace působící u zaměstnavatele je zástupcem všech jeho zaměstnanců a jejich jménem také vede kolektivní vyjednávání. Pouze svým členům však odborová organizace poskytuje nadstandardní servis v podobě např. bezplatného právního poradenství, případně i zprostředkování bezplatné právní pomoci, včetně zastupování před soudem, či sociální výpomoci v tíživých životních situacích. Svým členstvím v odborové organizaci pak zaměstnanci vyjadřují odborové organizaci podporu v její činnosti a usnadňují jí pozici pro jednání se zaměstnavatelem.

Zákoník práce i další právní předpisy dávají odborové organizaci řadu oprávnění vůči zaměstnavateli v pracovněprávních vztazích, díky nimž může velmi efektivně hájit práva zaměstnanců. Jedná se především o oprávnění v oblasti práva na informace a projednání, spolurozhodování (např. vydávání pracovního řádu nebo posuzování neomluvené absence zaměstnance) nebo kontroly (nad stavem bezpečnosti a zdraví při práci a nad dodržováním pracovněprávních předpisů).

ČMKOS je nejpočetnější odborovou konfederací v rámci níž působí 33 odborových svazů, které sdružují zaměstnance podle odvětví národního hospodářství. Tito členové pak vytvářejí odborové organizace, které působí u jednotlivých zaměstnavatelů (základní odborové organizace) nebo působí na regionální úrovni, tzn. sdružují zaměstnance více zaměstnavatelů působících v daném regionu.

Cílem odborových organizací je především uzavírat kolektivní smlouvy, které upravují zejména pracovní a mzdové podmínky všech zaměstnanců (tedy i odborově neorganizovaných) se zaměstnavatelem. Kolektivní smlouvy jsou nejen významným nástrojem pro úpravu pracovních a mzdových podmínek, ale zaručují zaměstnavateli po dobu platnosti kolektivní smlouvy sociální smír, tzn. že pokud je kolektivní smlouva uzavřena, nemohou zaměstnanci stávkovat a ochromovat tak činnost zaměstnavatele.

Sociální dialog na všech úrovních slouží k tomu, aby spolu partneři jednali a nalézali řešení i cestou kompromisu, neboť zaměstnanec i zaměstnavatel jsou na sobě závislí a jeden bez druhého nemůže existovat. Forma direktivního řízení někdy až totalitního, bez jakékoli vazby na kolektiv zaměstnanců, dříve nebo později dostává zaměstnavatele do problémů.

I naše odborová organizace ( ZO OS KOVO Cedima Meziměstí) je otevřená všem zaměstnancům .Svým členům poskytuje:

  •  V případě pracovně-právního sporu (náhrada škody, pracovní úraz,pokuty,nerovné zacházení, či diskriminace) odbornou právní pomoc,případně právní zastoupení ve spolupráci s RP OS KOVO HK.
  •  Příspěvek na dovolenou 1000 Kč (v prvním roce členství alikvotní část,podle počtu měsíců)
  •  Příspěvek 1000Kč při životním jubileu (50,60let)*
  •  Příspěvek na koupaliště pro děti členů (do 15 let včetně) ve výši 400Kč
  •  Příspěvek při odchodu do důchodu 1000Kč*
  •  Příspěvek 200Kč našim ženám (MDŽ)
  •  Příspěvek na dětskou rekreaci 500Kč za rok pro dítě člena
  •  Příspěvek na vánoční kolekce 200Kč členům a jejich dětem do 15 let

*)podmíněno delším členstvím

K dalším výhodám patří, že pouze členové ČMKOS http://www.cmkos.cz  mohou využívat exkluzivních výhod, které přináší benefitní portál Odbory Plus http://www.odboryplus.cz . Není na škodu připomenout, že Odborový svaz KOVO jehož je naše organizace členem je největším v zemi.(80 000 členů)

Členem se může stát každý zaměstnanec, který podpisem přihlášky souhlasí s členským příspěvkem 1% z čisté mzdy (platba probíhá formou srážky ze mzdy, díky dohodě s vedením společnosti).

Je zde také možnost Tajného členství, kde člověk, který z nejrůznějších důvodů nechce, aby se vědělo o jeho členství v odborech, ale přesto chce vyjádřit podporu, sympatie k hnutí. Pak může zasílat příspěvek 1% z čisté mzdy ze svého bankovního účtu na náš odborový u Poštovní spořitelny https://www.erasvet.cz .
OS KOVO ZO CEDIMA  2136705442/0300
Všechny údaje jsou naprosto důvěrné.
Zájemci o členství mohou kontaktovat předsedu ZO nebo člena VZO.

Přihlášku bude možné v nejbližší době stáhnout z našich www stránek www.zooskovo.cz
A zaslat na zooskovo@gmail.com nebo oskovo.cedima@seznam.cz.